Regulain

Zapoznaj się z regulaminem

Regulamin

WODNIACY powstali z misją profesjonalizacji rynku szkoleń motorowodnych w województwie Dolnośląskim – we Wrocławiu i okolicach, promowaniu wiedzy o turystyce wodnej Odry, bezpiecznym relaksie nad wodą i przede wszystkim nauce kultury nad wodą oraz etykiety jachtowej. Dzięki naszym jednostkom, gwarantujemy niesamowite, bezpieczne przeżycia i doskonale spędzony czas z bliskimi. Jeżeli szukasz nowego, eleganckiego i doposażonego sprzętu oraz profesjonalnej kadry żyjącej pasją zarażania ludzi “wodą” – dobrze trafiłeś!

WSTĘP

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 do odwołania
 2. W niniejszym regulaminie “Wodniacy” będzie używane jako skrótowa wersja od pełnej nazwy prawnej: SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, KRS: 0000848318, REGON: 386426487, NIP: 8982258453, FUNDACJA “WODNIACY”, ul. ROMANA DMOWSKIEGO, nr 19E, lok. 58, WROCŁAW, kod pocztowy 50-203, ahoj@wodniacy.org.
 3. Numer konta na który należy dokonywać wpłat za rejsy oraz szkolenia: 89 1870 1045 2078 1067 5290 0001 W niniejszym regulaminie „Statek” oznacza jednostkę pływającą należącą do Wodniaków
 4. W niniejszym regulaminie słowo “pasażer”, “kursant” oznaczają kolejno osoby, które wykupiły konkretną usługę u Wodniaków.
 5. W niniejszym regulaminie oraz na stronie www.wodniacy.org “rejs” oznacza wstępne przeszkolenie motorowodne mające na celu zachęcenie kursanta do poszerzenia swoich kwalifikacji oraz zdobywania nowych uprawnień wodnych.
 6. Słowo “rejs” w opisie usługi na stronie www.wodniacy.org jest hasłem marketingowym, propozycją podania usługi i nie ma nic wspólnego z biletowanym komercyjnym przewozem osób małym statkiem zawodowym.

SZKOLENIA

 1. Kursant wybiera termin szkolenia z podanych na stronie www.wodniacy.org oraz opłaca z góry całość szkolenia. Po płatności dostaje dostęp do teorii online oraz zarezerwowane jest dla niego miejsce na szkoleniu praktycznym we wskazanym terminie. Niestawienie się na kursie praktycznym bez wcześniejszej zapowiedzi z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem skutkuje naliczeniem opłaty manipulacyjnej 300 PLN. W momencie otrzymania dostępu do teorii online powstaje obowiązek zapłaty 100% aktualnej ceny szkolenia.
 2. Egzaminy odbywają się zawsze po zakończeniu części teoretycznej oraz praktycznej szkolenia. Po płatności w odpowiedzi na maile z informacjami od Wodniaków kursant ma obowiązek podać dane osobowe potrzebne do rejestracji miejsca na egzaminie. Jeżeli dane osobowe nie będą wysłane minimum na 4 dni przed egzaminem, a kontakt z egzaminowanym będzie utrudniony, komisja egzaminacyjna ma prawo odmówić przyjęcia danej osoby na egzamin.
 3. Każda osoba biorąca udział w szkoleniu oraz egzaminie oświadcza, że jest zdrowa fizycznie oraz psychicznie i potrafi pływać. Wszelkie choroby oraz dysfunkcje obowiązkowo muszą być zgłoszone do instruktora lub egzaminatora przed rozpoczęciem szkolenia, egzaminu.
 4. Kursant zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania poleceń kierownika jednostki, przestrzegania przepisów obowiązującego prawa oraz jest świadomy iż żeglarstwo klasyfikowane jest jako sport wysokiego ryzyka.
 5. Każda osoba wchodząca na pokład łodzi szkoleniowej bezwzględnie musi być trzeźwa, nie może być w stanie intoksykacji.
 6. Wodniacy zapewniają, że ich sprzęt jest sprawny, bezpieczny oraz ubezpieczony. Zatrudniona kadra posiada wszelkie stosowne uprawnienia oraz kwalifikacje. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA STATKU I REJSY

 1. Obsługa Statku przed rejsem informuje pasażerów o niniejszym regulaminie oraz zapoznaje pasażerów z zasadami bezpieczeństwa i przepisami przeciwpożarowymi.
 2. Każdy pasażer, po wejściu na pokład Statku, decydując się na odbycie rejsu, zobowiązuje się do bezwzględnegoprzestrzegania niniejszego regulaminu i poleceń wydawanych przez Kapitana.
 3. Podczas rejsów, na przystaniach i w miejscach cumowniczych, do których przybija Statek, każdy pasażer musi przestrzegać zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz stosować się do poleceń wydawanych przez Kapitana lub załogę Statku.
 4. Kapitan Statku ma prawo odmówić udziału w rejsie/szkoleniu lub usunąć ze statku pasażerów, którzy:
  a. Naruszają porządek publiczny
  b. Nie przestrzegają niniejszego regulaminu
  c. Wykazują oznaki wskazujące na użycie alkoholu lub innych środków odurzających
  d. W jakikolwiek inny sposób są uciążliwi lub stanowią zagrożenie dla pozostałych pasażerów statku, załogi lub mienia armatora
 5. Każdy pełnoletni pasażer lub opiekun prawny pasażera małoletniego odpowiada materialnie przed armatorem za wyrządzone na mieniu armatora szkody.
 6. Za przedmioty należące do pasażera, wniesione na statek, które ulegną zniszczeniu lub zaginięciu (np. wpadną do wody) armator oraz załoga Statku nie ponoszą odpowiedzialności.
 7. Na Statku obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych. W przypadku wynajmu Statku na wyłączność armator może ten zakaz czasowo uchylić.
 8. Palenie tytoniu dozwolone jest tylko i wyłącznie po wyrażeniu zgody przez pozostałych pasażerów oraz armatora, obecnych na pokładzie.
 9. Na Statku obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt. W wyjątkowych sytuacjach Kapitan lub armator może udzielić na wprowadzenie zwierzęcia jednorazowej zgody.
 10. Zabrania się pod karą grzywny wrzucania do wody śmieci oraz innych przedmiotów.
 11. Podczas manewrów portowych, przepływania pod mostami, w trakcie śluzowania oraz dobijania i odchodzenia od przystani lub innych miejsc postoju, należy zachować szczególną ostrożność i bezwzględnie, w każdym przypadku, stosować się do poleceń Kapitana Statku. W szczególności zabrania się wychylania, wysuwania rąk i nóg poza barierki ochronne statku, co mogłoby spowodować nieszczęśliwy wypadek.
 12. Armator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku opóźnień w rejsach/szkoleniach spowodowanych złymi warunkami hydrologicznymi, atmosferycznymi i awariami silnika lub urządzeń Statku.
 13. W przypadku odwołania rejsu na skutek: złych warunków nawigacyjnych i hydrologicznych. złych warunków atmosferycznych, zamknięcia szlaku wodnego przez administrację państwową lub policję wodną
 14. Armator jest zobowiązany do zapewnienia takiego samego rejsu/szkolenia w innym terminie, a na wyraźnie żądanie pasażera do zwrotu 100% ceny biletów
 15. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia bezpieczeństwa pasażerów lub załogi Statku Kapitan ma obowiązek natychmiastowego przerwania rejsu/szkolenia i dopłynięcia do najbliższej przystani lub brzegu.

Skargi i wnioski odnośnie obsługi Statku i przebiegu rejsów lub szkoleń można zgłaszać:

 1. u Kapitana Statku
 2. u armatora przez formularz kontaktowy na stronie www.wodniacy.org
 3. u armatora telefonicznie pod numerem telefonu +48 880 997 666
 4. listownie na adres korespondencyjny Wodniaków lub adres email ahoj@wodniacy.org

Obowiązki i odpowiedzialność organizatorów

 1. Odpowiedzialność organizatorów ogranicza się wyłącznie na czas przewozu uczestników rejsu lub szkolenia statkiem.
 2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia mające miejsce na lądzie przed wej- ściem oraz po wyjściu ze statku Wodniaków.
 3. Przy niesprzyjających warunkach pogodowych lub hydrologicznych, rejs lub szkolenie mogą być przerwane lub odwołane, przełożone. 
 4. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia bezpieczeństwa pasażerów lub załogi Wodniakó, Kapitan ma obowiązek natychmiastowego przerwania rejsu i dopłynięcia do przystani lub brzegu.
 5. Za przedmioty należące do uczestników rejsu, wniesione na statek Wodniaków , które ulegną zniszczeniu lub zaginięciu (np. wpadną do wody) organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
 6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników nie stosujących się do zasad niniejszego regulaminu.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania rejsu na skutek złych warunków nawigacyjnych i hydro- logicznych oraz złych warunków atmosferycznych oraz z powodu braku wystarczającej frekwencji.
 8. Organizatorzy nie odpowiadają za szkody wynikłe z odwołania rejsu, w przypadku problemów technicznych lub siły wyższej rozumianej jako niezależne od organizatorów losowe zdarzenie zewnętrzne, które było niemożli- we do przewidzenia w momencie organizowania rejsu lub szkolenia oraz któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności.

Rezerwacja elektroniczna i przetwarzania danych osobowych

 1. Zgłoszenie odbywa się elektronicznie poprzez formularz rezerwacji dostępny na stronie www.wodniacy.org
 2. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rezerwacji należy czekać na potwierdzenie rezerwacji. 
 3. Rejsy i szkolenia odbywają się zgodnie z harmonogramem zawartym w formularzu rezerwacji dostępnym na stronie www.wodniacy.org
 4. W rejsie i szkoleniu mogą brać udział tylko te osoby, które otrzymały potwierdzenie rezerwacji.
 5. W przypadku rezygnacji z udziału w rejsie lub szkoleniu prosimy o kontakt telefoniczny (tel. +880 997 666) lub e-mail (ahoj@wodniacy.org) najpóźniej do 3 dni przed zarezerwowanym terminem.
 6. Dokonując rezerwacji uczestnik składa oświadczenie o akceptacji postanowień Regulaminu, a także oświad- czenie o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych.
 7. Administratorem danych osobowych zgromadzonych poprzez rezerwację jest WODNIACY
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Wodniacy w celu umożliwienia Pani/Panu dokonania rezerwacji oraz udziału w Rejsie / Kursie edukacyjnym po ODW, WWŚ, a także w celu potwierdzenia i weryfikacji rezerwacji, w celach zapewnienie bezpieczeństwa publicznego (ochrona wód przez skażeniem lub zanie- czyszczeniem) oraz w celach dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (są to prawnie uzasadnione inte- resy Wodniaków stanowiące podstawę przetwarzania danych osobowych).
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania ww. umowy. Niepoda- nie danych uniemożliwi zawarcie i realizację ww. umowy.
 10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przeno- szenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych poprzez przesłanie swojego żądania na adres: ahoj@wodniacy.org (kontakt do inspektora ochrony danych osobowych), a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem przepi- sów o ochronie danych osobowych.
 11. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania ww. umowy, a także przez okres konieczny w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres ich przechowywania, a w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, skutkującego obowiązkiem usunięcia danych – do czasu jego wniesienia.
 12. Dane mogą być przekazywane podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną działalności WODNIACY oraz podmiotom, które na podstawie przepisów prawa mogą żądać udostępnienia danych.
 

ZASKOCZ SWOICH BLISKICH

Spraw radość najbliższym

voucher

Kup VOUCHER z kotwicą!

BLOG

CO W ODRZE PISZCZY

Sprawdź aktualności

i przydatne informacje

Motoclassic Topacz Wrocław

Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko na Motoclassic Wrocław. Wasza obecność i entuzjazm sprawiły, że to wydarzenie było niezapomnianym przeżyciem, a liczne zapisy

CZYTAJ WIĘCEJ +
Oceń nas 🙂